Rada Rodziców

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. T. Kościuszki w Świętochłowicach 

 

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024:

Przewodnicząca: Klaudia Knap

Zastępca: Magdalena Witeczek

Skarbnik: Monika Szulc

Kontakt: przez wiadomości w dzienniku elektronicznym Librus. 

Numer konta Rady Rodziców: PKO SA 43 1240 1369 1111 0010 3821 7370 

Uczestnictwo w działaniach Rady Rodziców jest prawem i przywilejem rodzica, niosącym za sobą wiele korzyści, do których należy m.in. możliwość wpływu na jakość pracy szkoły, jej wizerunek oraz ofertę. Wybrane kompetencje Rady Rodziców:

 • Występowanie we wszystkich sprawach dotyczących szkoły do dyrektora oraz pozostałych organów szkoły, a także organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny.
 • Uchwalanie, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.
 • Opiniowanie projektu planu finansowego szkoły składanego przez dyrektora.
 • Opiniowanie możliwości podjęcia w szkole działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację, w szczególności organizację harcerską.
 • Opiniowanie dorobku zawodowego nauczycieli, w związku z ubieganiem się przez nich o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego.
 • Występowanie do dyrektora z wnioskiem o wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów (na terenie szkoły) jednolitego stroju oraz udział w określeniu wzoru tego stroju.
 • Występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy dyrektora i nauczycieli.
 • Występowanie z wnioskiem o utworzenie rady szkoły.
 • Wybór przedstawicieli rodziców do rady szkoły, komisji oraz innych organów, których przepisy przewidują udział przedstawicieli rodziców uczniów danej szkoły.
 • Wybór przedstawicieli rady do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora.
 • Uchwalanie corocznego preliminarza rady i jego zmian oraz zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego rady.
 • Uchwalanie propozycji wysokości składek rodziców.
 • Podejmowanie decyzji o sposobach wydatkowania zebranych funduszy