Pedagog/Psycholog

W naszej szkole funkcję pedagoga pełni Pani mgr Daria Cerlica, funkcję psychologa pełni Pani mgr Ewa Kajzer

Gabinet psychologa szkolnego znajduje się na I piętrze w Gabinecie nr 19

Godziny pracy pedagoga:

Poniedziałek – 08:00 – 08:40, 09:40 – 11:50
Wtorek – 08:00 – 09:40, 10:40 – 14:40
Środa – 08:50 – 13:30
Czwartek – 08:00 – 08.45, 09:45 – 13:00
Piątek – 08:50 – 12:40

Godziny pracy psychologa:

Wtorek – 08:00 – 11:00
Czwartek – 08:00 – 11:00

KONSULTACJE DLA RODZICÓW W PONIEDZIAŁKI OD GODZINY 12.50-13.50

Zadania psychologa i pedagoga szkolnego w Szkole Podstawowej nr4 w Świętochłowicach

 1. Dokonywanie okresowej analizy sytuacji wychowawczej w szkole,
 2. Udzielanie rodzicom porad i konsultacji wychowawczych,
 3. Pomoc nauczycielom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych,
 4. Organizowanie pomocy w likwidowaniu niepowodzeń szkolnych oraz zaburzeń rozwojowych,
 5. Organizowanie opieki nad dziećmi zaniedbanymi i opuszczonymi,
 6. Udzielanie pomocy w wyborze kierunku dalszej nauki i zawodu.
 7. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki
 8. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki
 9. Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 10. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 11. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 12. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 13. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 14. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
 15. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 16. Realizacja Programu Wychowawczo- Profilaktycznego
 17. Czuwanie nad realizacją obowiązku szkolnego,

Współpraca z organizacjami i instytucjami zainteresowanymi problemami opieki, wychowania i edukacji młodego człowieka.

Program wychowawczo- profilaktyczny 2024/2025 ankieta ewaluacyjna dla uczniów: 

Link do ankiety – kliknij